Lenker

Altinn

www.altinn.no
Portal for elektronisk rapportering til offentlege myndigheiter. Inneheld også rettleiing for etablerarar.

Bedin

www.bedin.no
Nærings- og handelsdepartementet si informasjonsside for bedrifter.

Brønnøysundregistera

www.brreg.no
Nøkkelopplysningar frå Einingsregisteret og kunngjeringar frå Føretaksregisteret.

Den norske Revisorforeiningwww.revisorforeningen.no
Informasjon om rekneksap, skatt, avgift m.m.

Lovdata

www.lovdata.no
Lover, sentrale og lokale føreskrifter, nye høgsteretts- og lagmannsrettsavgjerder.

Norge.no

www.norge.no
Rettleiingar for bruk av offentelege tenester.

Skatteetaten

www.skatteetaten.no
Informasjon frå Skatteetaten.

SkatteFUNN

www.skattefunn.no
Støtteordning for føretak som driv med forsking og utvikling.